Model
Region
PDA
Version
Download
KOO
T875NKOS2BUJ1
11
XXV
T875XXU2BUI1
11
KOO
T875NKOU2BUI1
11
XXV
T875XXU2BUF5
11
KOO
T875NKOU2BUF5
11
XXV
T875XXU2BUE2
11
KOO
T875NKOU2BUE2
11
XXV
T875XXU2BUD2
11
KOO
T875NKOU2BUD2
11
XXV
T875XXU2BUC6
11
KOO
T875NKOU2BUC6
11
XXV
T875XXU1BUBB
11
KOO
T875NKOU1BUBB
11
XXV
T875XXU1BUAC
11
KOO
T875NKOU1BUAC
11
KOO
T875NKOU1BUA8
11
XXV
T875XXU1ATK4
10
XXV
T875XXU1ATJ4
10
XXV
T875XXU1ATI4
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT