Model
Region
PDA
Version
Download
XEV
T505XXS2ATL1
10
XEV
T505XXU2ATK3
10
XEV
T505XXU2ATJ6
10
XEV
T505XXU1ATJ2
10
XEV
T505XXU1ATI1
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT