Model
Region
PDA
Version
Download
TMB
N986USQS2DUH4
11
TMB
N986USQU2DUH2
11
TMB
N986USQS2DUE4
11
TMB
N986USQU2DUE1
11
TMB
N986USQU2DUC8
11
TMB
N986USQU1DUB5
11
TMB
N986USQS1CTLB
11
TMB
N986USQU1CTL2
11
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT