Model
Region
PDA
Version
Download
SKC
N986NKSU1DUHA
11
SKC
N986NKSU1CUH1
11
SKC
N986NKSU1CUG1
11
SKC
N986NKSU1CUDA
11
SKC
N986NKSU1CUCB
11
SKC
N986NKSU1CUB6
11
SKC
N986NKSU1BUA4
11
SKC
N986NKSU1BTL6
11
SKC
N986NKSU1ATK1
10
SKC
N986NKSU1ATJ1
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT