Model
Region
PDA
Version
Download
SEB
N986BXXS3DUIF
11
DBT
N986BXXS3DUIF
11
XXV
N986BXXS3DUH5
11
SEB
N986BXXS3DUH5
11
DBT
N986BXXS3DUH5
11
XXV
N986BXXU3DUH2
11
SEB
N986BXXU3DUH2
11
DBT
N986BXXU3DUH2
11
SEB
N986BXXU2DUF8
11
XXV
N986BXXU2DUF8
11
DBT
N986BXXU2DUF8
11
XXV
N986BXXS2DUF1
11
SEB
N986BXXS2DUF1
11
DBT
N986BXXS2DUF1
11
XXV
N986BXXU2DUDA
11
SEB
N986BXXU2DUDA
11
DBT
N986BXXU2DUDA
11
XXV
N986BXXS1DUD1
11
SEB
N986BXXS1DUD1
11
DBT
N986BXXS1DUD1
11
SEB
N986BXXU1DUC8
11
XXV
N986BXXU1DUC8
11
DBT
N986BXXU1DUC8
11
SEB
N986BXXS1DUC1
11
DBT
N986BXXS1DUC1
11
XXV
N986BXXU1DUB6
11
SEB
N986BXXU1DUB6
11
DBT
N986BXXU1DUB6
11
XXV
N986BXXS1CUA2
11
SEB
N986BXXS1CUA2
11
DBT
N986BXXS1CUA2
11
DBT
N986BXXU1CTL5
11
XXV
N986BXXU1CTL5
11
SEB
N986BXXU1CTL5
11
DBT
N986BXXS1ATK1
10
DBT
N986BXXS1ATJA
10
DBT
N986BXXU1ATJ1
10
XXV
N986BXXU1ATJ1
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT