Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
N985FXXS3DUH5
11
XXV
N985FXXU3DUH2
11
XXV
N985FXXU2DUF8
11
XXV
N985FXXS2DUF1
11
XXV
N985FXXU2DUDA
11
XXV
N985FXXS1DUD1
11
XXV
N985FXXU1DUC8
11
XXV
N985FXXU1DUB6
11
XXV
N985FXXS1CUA2
11
XXV
N985FXXU1CTL5
11
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT