Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
N981BXXS3DUH5
11
DBT
N981BXXU3DUH2
11
DBT
N981BXXU2DUF8
11
DBT
N981BXXS2DUF1
11
DBT
N981BXXU2DUDA
11
DBT
N981BXXS1DUD1
11
DBT
N981BXXU1DUC8
11
DBT
N981BXXS1DUC1
11
DBT
N981BXXU1DUB5
11
DBT
N981BXXS1CUA2
11
DBT
N981BXXU1CTL5
11
DBT
N981BXXS1ATK1
10
DBT
N981BXXS1ATJA
10
DBT
N981BXXU1ATJ1
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT