Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
N980FXXS3DUH5
11
XXV
N980FXXU3DUH2
11
XXV
N980FXXU2DUF8
11
XXV
N980FXXS2DUF1
11
XXV
N980FXXU2DUDA
11
XXV
N980FXXS1DUD1
11
XXV
N980FXXU1DUC8
11
XXV
N980FXXU1DUB5
11
XXV
N980FXXS1CUA2
11
XXV
N980FXXU1CTL5
11
XXV
N980FXXU1ATJ1
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT