Model
Region
PDA
Version
Download
KOO
N976NKSU2FUH7
11
KOO
N976NKSU2FUG2
11
KOO
N976NKSU2FUE3
11
KOO
N976NKSU1FUCD
11
KOO
N976NKSU1FUBD
11
KOO
N976NKSU1EUA3
11
KOO
N976NKSU1DTJ8
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT