Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
N975FXXS6EUA1
11
XXV
N975FXXU6ETLL
11
DBT
N975FXXU6ETLL
11
BTU
N975FXXS6DTL3
10
XXV
N975FXXS6DTK8
10
BTU
N975FXXS6DTK8
10
DBT
N975FXXS6DTK8
10
BTU
N975FXXU6DTJ4
10
XXV
N975FXXU6DTJ4
10
DBT
N975FXXU6DTJ4
10
XXV
N975FXXS6DTI5
10
XXV
N975FXXU6DTH7
10
DBT
N975FXXS6DTI5
10
BTU
N975FXXS6DTI5
10
DBT
N975FXXU3CTC9
10
XXV
N975FXXU3CTC9
10
BTU
N975FXXU3CTC9
10
DBT
N975FXXU3CTC9
10
XXV
N975FXXS3BTB9
10
DBT
N975FXXS3BTB9
10
XXV
N975FXXU2BTB5
10
BTU
N975FXXS3BTB9
10
DBT
N975FXXU2BTB5
10
BTU
N975FXXU2BTB5
10
XXV
N975FXXU1BTA5
10
BTU
N975FXXS2BTA7
10
DBT
N975FXXS2BTA7
10
XXV
N975FXXS1BSLE
10
BTU
N975FXXS1BSLD
10
DBT
N975FXXS1BSLD
10
XXV
N975FXXU1BSL7
10
BTU
N975FXXU1BSL7
10
DBT
N975FXXU1BSL7
10
DBT
N975FXXS1ASKB
9
BTU
N975FXXS1ASKB
9
XXV
N975FXXS1ASJG
9
XXV
N975FXXU1ASHE
9
XXV
N975FXXU1ASH5
9
XXV
N975FXXU1ASH5
9
XXV
N975FXXU1ASGO
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT