Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
N975FXXS7FUI7
11
DBT
N975FXXS7FUI7
11
BTU
N975FXXS7FUI7
11
XXV
N975FXXS7FUI1
11
DBT
N975FXXS7FUI1
11
BTU
N975FXXS7FUI1
11
BTU
N975FXXU7FUH3
11
XXV
N975FXXU7FUH3
11
DBT
N975FXXU7FUH3
11
XXV
N975FXXS7FUF5
11
BTU
N975FXXS7FUF5
11
DBT
N975FXXS7FUF5
11
XXV
N975FXXS7FUEB
11
DBT
N975FXXS7FUEB
11
BTU
N975FXXS7FUEB
11
XXV
N975FXXU7FUE3
11
BTU
N975FXXU7FUE3
11
DBT
N975FXXU7FUE3
11
XXV
N975FXXU6FUCD
11
BTU
N975FXXU6FUCD
11
DBT
N975FXXU6FUCD
11
BTU
N975FXXU6FUBD
11
XXV
N975FXXU6FUBD
11
DBT
N975FXXU6FUBD
11
DBT
N975FXXS6EUB2
11
BTU
N975FXXS6EUB4
11
XXV
N975FXXS6EUB2
11
DBT
N975FXXS6EUA1
11
BTU
N975FXXU6EUA5
11
XXV
N975FXXS6EUA1
11
XXV
N975FXXU6ETLL
11
DBT
N975FXXU6ETLL
11
BTU
N975FXXS6DTL3
10
XXV
N975FXXS6DTK8
10
BTU
N975FXXS6DTK8
10
DBT
N975FXXS6DTK8
10
BTU
N975FXXU6DTJ4
10
XXV
N975FXXU6DTJ4
10
DBT
N975FXXU6DTJ4
10
XXV
N975FXXS6DTI5
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT