Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
N970FXXS7FUI1
11
XXV
N970FXXS7FUI1
11
XXV
N970FXXU7FUH3
11
DBT
N970FXXU7FUH3
11
XXV
N970FXXS7FUF5
11
DBT
N970FXXS7FUF5
11
XXV
N970FXXS7FUEB
11
DBT
N970FXXS7FUEB
11
XXV
N970FXXU7FUE3
11
DBT
N970FXXU7FUE3
11
XXV
N970FXXU6FUCD
11
DBT
N970FXXU6FUCD
11
XXV
N970FXXU6FUBD
11
DBT
N970FXXU6FUBD
11
DBT
N970FXXS6EUB2
11
XXV
N970FXXS6EUB2
11
DBT
N970FXXS6EUA1
11
XXV
N970FXXS6EUA1
11
XXV
N970FXXU6ETLL
11
DBT
N970FXXU6ETLL
11
XXV
N970FXXS6DTK8
10
DBT
N970FXXS6DTK8
10
XXV
N970FXXU6DTJ4
10
DBT
N970FXXU6DTJ4
10
XXV
N970FXXS6DTI5
10
XXV
N970FXXU6DTH7
10
DBT
N970FXXS6DTI5
10
XXV
N970FXXU3CTC9
10
DBT
N970FXXU3CTC9
10
XXV
N970FXXS3BTB9
10
XXV
N970FXXU2BTB5
10
DBT
N970FXXS3BTB9
10
DBT
N970FXXU2BTB5
10
XXV
N970FXXU1BTA5
10
DBT
N970FXXS2BTA7
10
XXV
N970FXXS1BSLE
10
XXV
N970FXXU1BSL7
10
DBT
N970FXXS1BSLD
10
DBT
N970FXXU1BSL7
10
DBT
N970FXXS1ASKB
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT