Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
M515FXXS3CUI1
11
XXV
M515FXXU3CUH2
11
XXV
M515FXXU3CUG1
11
XXV
M515FXXS2CUD1
11
XXV
M515FXXU2CUC2
11
XXV
M515FXXS2BUA1
10
XXV
M515FXXU1BTK4
10
XXV
M515FXXU1ATI1
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT