Model
Region
PDA
Version
Download
TMB
G998U1UES4AUH9
11
TMB
G998U1UEU4AUGQ
11
TMB
G998U1UES4AUFD
11
TMB
G998U1UEU4AUF5
11
TMB
G998U1UES3AUE3
11
TMB
G998U1UEU3AUDD
11
TMB
G998U1UEU2AUC8
11
TMB
G998U1UEU2AUB6
11
TMB
G998U1UEU1AUAJ
11
TMB
G998U1UEU1AUA3
11
TMB
G998U1UEU1ATLI
11
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT