Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G998BXXS3AUHD
11
DBT
G998BXXS3AUHD
11
XXV
G998BXXU3AUHB
11
DBT
G998BXXU3AUHB
11
XXV
G998BXXU3AUGM
11
DBT
G998BXXU3AUGM
11
XXV
G998BXXU3AUG4
11
DBT
G998BXXU3AUG4
11
DBT
G998BXXU3AUF6
11
XXV
G998BXXU3AUF6
11
DBT
G998BXXU3AUF6
11
XXV
G998BXXU3AUE1
11
DBT
G998BXXU3AUE1
11
XXV
G998BXXU3AUDA
11
DBT
G998BXXU3AUDA
11
XXV
G998BXXU2AUC8
11
DBT
G998BXXU2AUC8
11
XXV
G998BXXS2AUBB
11
XXV
G998BXXU1AUB9
11
DBT
G998BXXS2AUBB
11
XXV
G998BXXU1AUB9
11
DBT
G998BXXU1AUB9
11
DBT
G998BXXU1AUB6
11
DBT
G998BXXU1AUB3
11
DBT
G998BXXU1AUAC
11
XXV
G998BXXU1AUAC
11
XXV
G998BXXU1AUA4
11
DBT
G998BXXU1AUA4
11
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT