Model
Region
PDA
Version
Download
CHC
G9980ZCU2AUI6
11
BRI
G9980ZHU2AUI6
11
CHC
G9980ZCU2AUH1
11
BRI
G9980ZHU2AUGR
11
CHC
G9980ZCU2AUGE
11
BRI
G9980ZHU2AUGE
11
CHC
G9980ZCS2AUG1
11
BRI
G9980ZHS2AUG2
11
BRI
G9980ZHU2AUF6
11
CHC
G9980ZCU2AUF5
11
BRI
G9980ZHU2AUDD
11
CHC
G9980ZCU2AUDD
11
CHC
G9980ZCU2AUDD
11
BRI
G9980ZHU2AUDD
11
CHC
G9980ZCU2AUDA
11
BRI
G9980ZHU2AUDA
11
CHC
G9980ZCU2AUC9
11
BRI
G9980ZHU2AUC9
11
CHC
G9980ZCU2AUBB
11
BRI
G9980ZHU2AUBB
11
BRI
G9980ZHU1AUB7
11
CHC
G9980ZCU1AUB7
11
BRI
G9980ZHU1AUB1
11
CHC
G9980ZCU1AUB1
11
BRI
G9980ZHU1AUAE
11
CHC
G9980ZCU1AUAE
11
BRI
G9980ZHU1AUA7
11
CHC
G9980ZCU1AUA4
11
BRI
G9980ZHU1AUA4
11
CHC
G9980ZCU1ATLI
11
BRI
G9980ZHU1ATLI
11
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT