Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G996BXXS3AUHD
11
DBT
G996BXXS3AUHD
11
XXV
G996BXXU3AUHB
11
DBT
G996BXXU3AUHB
11
XXV
G996BXXU3AUGM
11
DBT
G996BXXU3AUGM
11
XXV
G996BXXU3AUG4
11
DBT
G996BXXU3AUG4
11
DBT
G996BXXU3AUF6
11
XXV
G996BXXU3AUF6
11
DBT
G996BXXU3AUF6
11
XXV
G996BXXU3AUE1
11
DBT
G996BXXU3AUE1
11
XXV
G996BXXU3AUDA
11
DBT
G996BXXU3AUDA
11
XXV
G996BXXU2AUC8
11
DBT
G996BXXU2AUC8
11
XXV
G996BXXS2AUBB
11
XXV
G996BXXU1AUB8
11
DBT
G996BXXS2AUBB
11
XXV
G996BXXU1AUB8
11
DBT
G996BXXU1AUB8
11
DBT
G996BXXU1AUB6
11
DBT
G996BXXU1AUB3
11
DBT
G996BXXU1AUAB
11
XXV
G996BXXU1AUAB
11
XXV
G996BXXU1AUA4
11
DBT
G996BXXU1AUA4
11
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT