Model
Region
PDA
Version
Download
CHC
G9960ZCU2AUI6
11
CHC
G9960ZCU2AUH1
11
CHC
G9960ZCU2AUGE
11
CHC
G9960ZCS2AUG1
11
CHC
G9960ZCU2AUF5
11
CHC
G9960ZCU2AUDD
11
CHC
G9960ZCU2AUDD
11
CHC
G9960ZCU2AUDA
11
CHC
G9960ZCU2AUC9
11
CHC
G9960ZCU2AUBB
11
CHC
G9960ZCU1AUB7
11
CHC
G9960ZCU1AUAG
11
CHC
G9960ZCU1AUAE
11
CHC
G9960ZCU1AUA4
11
CHC
G9960ZCU1ATLH
11
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT