Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
G991BXXS3AUHD
11
DBT
G991BXXU3AUHB
11
DBT
G991BXXU3AUGM
11
DBT
G991BXXU3AUG4
11
DBT
G991BXXU3AUF6
11
DBT
G991BXXU3AUF6
11
DBT
G991BXXU3AUE1
11
DBT
G991BXXU3AUDA
11
DBT
G991BXXU2AUC8
11
DBT
G991BXXS2AUBB
11
DBT
G991BXXU1AUB8
11
DBT
G991BXXU1AUB6
11
DBT
G991BXXU1AUB3
11
DBT
G991BXXU1AUAB
11
DBT
G991BXXU1AUA4
11
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT