Model
Region
PDA
Version
Download
CHC
G9910ZCU2AUI6
11
CHC
G9910ZCU2AUH1
11
CHC
G9910ZCU2AUGE
11
CHC
G9910ZCS2AUG1
11
CHC
G9910ZCU2AUF5
11
CHC
G9910ZCU2AUDD
11
CHC
G9910ZCU2AUDD
11
CHC
G9910ZCU2AUDA
11
CHC
G9910ZCU2AUC9
11
CHC
G9910ZCU2AUBB
11
CHC
G9910ZCU1AUB7
11
CHC
G9910ZCU1AUAG
11
CHC
G9910ZCU1AUAE
11
CHC
G9910ZCU1AUA4
11
CHC
G9910ZCU1ATLH
11
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT