Model
Region
PDA
Version
Download
RWC
G988WVLS2DUH2
11
RWC
G988WVLU2DUH1
11
RWC
G988WVLU2DUG1
11
RWC
G988WVLS2DUE1
11
RWC
G988WVLU2DUDB
11
RWC
G988WVLU1DUCB
11
RWC
G988WVLU1DUB5
11
RWC
G988WVLU1CTLB
11
RWC
G988WVLU1CTKI
11
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT