Model
Region
PDA
Version
Download
SKC
G986NKSS1EUI4
11
SKC
G986NKSU1EUI3
11
SKC
G986NKSU1EUH1
11
SKC
G986NKSU1EUFC
11
SKC
G986NKSU1DUFA
11
SKC
G986NKSU1DUD9
11
SKC
G986NKSU1DUCF
11
SKC
G986NKSU1DUCF
11
SKC
G986NKSU1DUB6
11
SKC
G986NKSU1CUA3
11
SKC
G986NKSU1CTKF
11
SKC
G986NKSU1BTK2
10
SKC
G986NKSU1BTI3
10
SKC
G986NKSU1ATCT
10
SKC
G986NKSU1ATCH
10
SKC
G986NKSU1ATC2
10
SKC
G986NKSU1ATBR
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT