Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
G986BXXSADUH5
11
DBT
G986BXXU9DUH2
11
DBT
G986BXXU8DUF9
11
DBT
G986BXXS8DUE4
11
DBT
G986BXXU7DUE1
11
DBT
G986BXXU7DUDB
11
DBT
G986BXXS7DUC9
11
DBT
G986BXXU7DUC7
11
DBT
G986BXXS6DUBA
11
DBT
G986BXXU6DUB5
11
DBT
G986BXXS6CUA8
11
DBT
G986BXXU5CUA3
11
DBT
G986BXXS5CTL6
11
DBT
G986BXXU5CTL1
11
DBT
G986BXXU5CTKG
11
DBT
G986BXXS5BTJ4
10
DBT
G986BXXU5BTJ3
10
DBT
G986BXXS5BTIJ
10
DBT
G986BXXU1ATCT
10
DBT
G986BXXU1ATCH
10
DBT
G986BXXU1ATBM
10
XEO
G986BXXU1ATBM
10
DBT
G986BXXU1ATD3
10
DBT
G986BXXS2ATD5
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT