Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G985FXXSADUH5
11
XXV
G985FXXU9DUH2
11
XXV
G985FXXU8DUF9
11
XXV
G985FXXS8DUE4
11
XXV
G985FXXU7DUE1
11
XXV
G985FXXS7DUC9
11
XXV
G985FXXU7DUC7
11
XXV
G985FXXU6DUB5
11
XXV
G985FXXU5CUA3
11
XXV
G985FXXU5CTKG
11
XXV
G985FXXU5BTJ3
10
XXV
G985FXXU4BTIB
10
XXV
G985FXXU1ATCT
10
XXV
G985FXXU1ATCH
10
XXV
G985FXXU1ATBM
10
XXV
G985FXXU1ATD3
10
XXV
G985FXXU2ATE6
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT