Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
G981BXXSADUH5
11
DBT
G981BXXU9DUH2
11
DBT
G981BXXU8DUF9
11
DBT
G981BXXS8DUE4
11
DBT
G981BXXU7DUE1
11
DBT
G981BXXU7DUDB
11
DBT
G981BXXS7DUC9
11
DBT
G981BXXU7DUC7
11
DBT
G981BXXS6DUBA
11
DBT
G981BXXU6DUB5
11
DBT
G981BXXS6CUA8
11
DBT
G981BXXU5CUA3
11
DBT
G981BXXS5CTL6
11
DBT
G981BXXU5CTL1
11
DBT
G981BXXU5CTKG
11
DBT
G981BXXS5BTJ4
10
DBT
G981BXXU5BTJ3
10
DBT
G981BXXS5BTIJ
10
DBT
G981BXXU1ATCT
10
DBT
G981BXXU1ATCH
10
DBT
G981BXXU1ATBM
10
DBT
G981BXXU1ATD3
10
DBT
G981BXXS2ATD5
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT