Model
Region
PDA
Version
Download
AUT
G977BXXS9FUH5
11
AUT
G977BXXU9FUH3
11
AUT
G977BXXS8FUF3
11
AUT
G977BXXS8FUE5
11
AUT
G977BXXU7FUE3
11
AUT
G977BXXU6FUCD
11
AUT
G977BXXU6FUBD
11
AUT
G977BXXS6EUB1
11
AUT
G977BXXU6EUA4
11
AUT
G977BXXU6ETLJ
11
AUT
G977BXXS6DTK9
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT