Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
G975FXXSCFUH5
11
AUT
G975FXXSCFUH5
11
DBT
G975FXXUCFUH3
11
XXV
G975FXXUCFUH3
11
AUT
G975FXXUCFUH3
11
XXV
G975FXXSBFUF3
11
AUT
G975FXXSBFUF3
11
DBT
G975FXXSBFUF3
11
XXV
G975FXXSBFUE6
11
XXV
G975FXXUAFUE3
11
XXV
G975FXXU9FUCD
11
DBT
G975FXXSBFUE6
11
AUT
G975FXXSBFUE6
11
DBT
G975FXXUAFUE3
11
AUT
G975FXXUAFUE3
11
DBT
G975FXXU9FUCD
11
AUT
G975FXXU9FUCD
11
XXV
G975FXXU9FUBD
11
DBT
G975FXXU9FUBD
11
AUT
G975FXXU9FUBD
11
XXV
G975FXXS9EUB1
11
AUT
G975FXXS9EUB1
11
DBT
G975FXXS9EUB1
11
XXV
G975FXXU9EUA4
11
DBT
G975FXXU9EUA4
11
AUT
G975FXXU9EUA4
11
XXV
G975FXXU9ETLJ
11
DBT
G975FXXU9ETLJ
11
AUT
G975FXXU9ETLJ
11
XXV
G975FXXS9DTK9
10
DBT
G975FXXS9DTK9
10
XXV
G975FXXU9DTJA
10
DBT
G975FXXU9DTJA
10
XXV
G975FXXS9DTI8
10
DBT
G975FXXS9DTI8
10
XXV
G975FXXU4CTC9
10
DBT
G975FXXU4CTC9
10
XXV
G975FXXS4BTB3
10
DBT
G975FXXS4BTB3
10
XXV
G975FXXU4BTA8
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT