Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G973FXXU9ETLJ
11
DBT
G973FXXU9ETLJ
11
AUT
G973FXXU9ETLJ
11
XXV
G973FXXS9DTK9
10
DBT
G973FXXS9DTK9
10
XXV
G973FXXU9DTJA
10
DBT
G973FXXU9DTJA
10
XXV
G973FXXS9DTI8
10
DBT
G973FXXS9DTI8
10
XXV
G973FXXU4CTC9
10
DBT
G973FXXU4CTC9
10
XXV
G973FXXS4BTB3
10
DBT
G973FXXS4BTB3
10
XXV
G973FXXU4BTA8
10
DBT
G973FXXU4BTA8
10
XXV
G973FXXS3BSL4
10
DBT
G973FXXS3BSL4
10
XXV
G973FXXU3BSKO
10
DBT
G973FXXU3BSKO
10
XXV
G973FXXS3ASJG
9
XXV
G973FXXU3ASH6
9
XXV
G973FXXU3ASG8
9
XXV
G973FXXU2ASF3
9
XXV
G973FXXU1ASE7
9
XXV
G973FXXU1ASE6
9
XXV
G973FXXU1ASE5
9
XXV
G973FXXU1ASD5
9
XXV
G973FXXU1ASCA
9
XXV
G973FXXU1ASBA
9
DBT
G973FXXS5CTD1
10
XXV
G973FXXU3ASIG
9
XXV
G973FXXS5CTD1
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT