Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
G970FXXSCFUH5
11
AUT
G970FXXSCFUH5
11
DBT
G970FXXUCFUH3
11
XXV
G970FXXUCFUH3
11
AUT
G970FXXUCFUH3
11
XXV
G970FXXSBFUF3
11
AUT
G970FXXSBFUF3
11
DBT
G970FXXSBFUF3
11
XXV
G970FXXSBFUE6
11
XXV
G970FXXUAFUE3
11
AUT
G970FXXSBFUE6
11
DBT
G970FXXSBFUE6
11
DBT
G970FXXUAFUE3
11
AUT
G970FXXUAFUE3
11
DBT
G970FXXU9FUCD
11
AUT
G970FXXU9FUCD
11
XXV
G970FXXU9FUBD
11
XXV
G970FXXS9EUB1
11
AUT
G970FXXU9FUBD
11
DBT
G970FXXU9FUBD
11
AUT
G970FXXS9EUB1
11
DBT
G970FXXS9EUB1
11
XXV
G970FXXU9EUA4
11
DBT
G970FXXU9EUA4
11
AUT
G970FXXU9EUA4
11
XXV
G970FXXU9ETLJ
11
DBT
G970FXXU9ETLJ
11
AUT
G970FXXU9ETLJ
11
XXV
G970FXXS9DTK9
10
DBT
G970FXXS9DTK9
10
XXV
G970FXXU9DTJA
10
DBT
G970FXXU9DTJA
10
XXV
G970FXXS9DTI8
10
DBT
G970FXXS9DTI8
10
XXV
G970FXXU4CTC9
10
DBT
G970FXXU4CTC9
10
XXV
G970FXXS4BTB3
10
DBT
G970FXXS4BTB3
10
XXV
G970FXXU4BTA8
10
DBT
G970FXXU4BTA8
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT