Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G970FXXU9ETLJ
11
DBT
G970FXXU9ETLJ
11
AUT
G970FXXU9ETLJ
11
XXV
G970FXXS9DTK9
10
DBT
G970FXXS9DTK9
10
XXV
G970FXXU9DTJA
10
DBT
G970FXXU9DTJA
10
XXV
G970FXXS9DTI8
10
DBT
G970FXXS9DTI8
10
XXV
G970FXXU4CTC9
10
DBT
G970FXXU4CTC9
10
XXV
G970FXXS4BTB3
10
DBT
G970FXXS4BTB3
10
XXV
G970FXXU4BTA8
10
DBT
G970FXXU4BTA8
10
XXV
G970FXXS3BSL4
10
DBT
G970FXXS3BSL4
10
XXV
G970FXXU3BSKO
10
DBT
G970FXXU3BSKO
10
XXV
G970FXXS3ASJG
9
XXV
G970FXXU3ASH6
9
XXV
G970FXXU3ASG8
9
XXV
G970FXXU2ASF3
9
XXV
G970FXXU1ASE7
9
XXV
G970FXXU1ASE6
9
XXV
G970FXXU1ASE5
9
XXV
G970FXXU1ASD5
9
XXV
G970FXXU1ASCA
9
XXV
G970FXXU1ASBA
9
XXV
G970FXXU3ASIG
9
XXV
G970FXXS5CTD1
10
DBT
G970FXXS5CTD1
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT