Model
Region
PDA
Version
Download
TMB
G781USQS6DUI1
11
TMB
G781USQU5DUH4
11
TMB
G781USQU5DUH1
11
TMB
G781USQS4DUE1
11
TMB
G781USQU4DUD8
11
TMB
G781USQU3DUD2
11
TMB
G781USQS3DUC1
11
TMB
G781USQU2DUB5
11
TMB
G781USQS1CUAA
11
TMB
G781USQU1CTLC
11
TMB
G781USQU1ATL2
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT