Model
Region
PDA
Version
Download
PHN
G781BXXU4CUH5
11
PHN
G781BXXU4CUH1
11
THL
G781BXXU4CUH1
11
THL
G781BXXU3CUG2
11
PHN
G781BXXU3CUG2
11
THL
G781BXXU3CUE3
11
PHN
G781BXXU3CUE3
11
THL
G781BXXU3CUD6
11
PHN
G781BXXU3CUD6
11
THL
G781BXXU2CUD1
11
PHN
G781BXXU2CUD1
11
THL
G781BXXS2CUB8
11
PHN
G781BXXU2CUC6
11
THL
G781BXXU2CUB5
11
PHN
G781BXXS2CUB8
11
PHN
G781BXXU2CUB5
11
THL
G781BXXU1BUA5
11
PHN
G781BXXU1BUA5
11
THL
G781BXXU1BTL7
11
PHN
G781BXXU1BTL4
11
THL
G781BXXS1ATL1
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT