Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
F916BXXS2EUI1
11
XXV
F916BXXU2EUH5
11
DBT
F916BXXU2EUH5
11
XXV
F916BXXU1DUF1
11
DBT
F916BXXU1DUF1
11
DBT
F916BXXS1DUE5
11
XXV
F916BXXS1DUE5
11
DBT
F916BXXU1DUDA
11
XXV
F916BXXU1DUDA
11
DBT
F916BXXU1DUDA
11
XXV
F916BXXU1DUCE
11
DBT
F916BXXU1DUCE
11
XXV
F916BXXU1DUB5
11
DBT
F916BXXU1DUB5
11
XXV
F916BXXU1CTLL
11
DBT
F916BXXU1CTLL
11
XXV
F916BXXS1BTK1
10
XXV
F916BXXU1BTJB
10
XXV
F916BXXS1BTJ1
10
XXV
F916BXXU1BTIA
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT