Model
Region
PDA
Version
Download
XEF
F900FXXU6FUHB
11
XEV
F900FXXS5EUG1
11
XEF
F900FXXS5EUG1
11
XEV
F900FXXS5EUF3
11
XEF
F900FXXS5EUF3
11
XEV
F900FXXS5EUE2
11
XEV
F900FXXU5EUD7
11
XEF
F900FXXS5EUE2
11
XEF
F900FXXU5EUD7
11
XEV
F900FXXU4EUCF
11
XEF
F900FXXU4EUCF
11
XEV
F900FXXU4EUBF
11
XEF
F900FXXU4EUBF
11
XEV
F900FXXS4DUB2
11
XEF
F900FXXS4DUB2
11
XEV
F900FXXU4DUA1
11
XEF
F900FXXU4DUA1
11
XEV
F900FXXS4CTL1
10
XEF
F900FXXS4CTL1
10
XEV
F900FXXS4CTK1
10
XEF
F900FXXS4CTK1
10
XEV
F900FXXS4CTJ4
10
XEF
F900FXXS4CTJ4
10
XEV
F900FXXU4CTJ1
10
XEV
F900FXXS4BTH2
10
XEF
F900FXXU4CTJ1
10
XEV
F900FXXU3BTCD
10
XEV
F900FXXS3ATA3
9
XEF
F900FXXU3BTCD
10
XEF
F900FXXU3BTDD
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT