Model
Region
PDA
Version
Download
XEV
F900FXXU4DUA1
11
XEF
F900FXXU4DUA1
11
XEV
F900FXXS4CTL1
10
XEF
F900FXXS4CTL1
10
XEV
F900FXXS4CTK1
10
XEF
F900FXXS4CTK1
10
XEV
F900FXXS4CTJ4
10
XEF
F900FXXS4CTJ4
10
XEV
F900FXXU4CTJ1
10
XEV
F900FXXS4BTH2
10
XEF
F900FXXU4CTJ1
10
XEV
F900FXXU3BTCD
10
XEV
F900FXXS3ATA3
9
XEF
F900FXXU3BTCD
10
XEF
F900FXXU3BTDD
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT