Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
C710FDXS6BUI1
8.1.0
XXV
C710FDXS5BUD2
8.1.0
XXV
C710FDXS5BUB1
8.1.0
XXV
C710FDXU4BTI2
8.1.0
XXV
C710FDXS3BTC1
8.1.0
XXV
C710FDXU2BSG2
8.1.0
XXV
C710FDXS2BSE3
8.1.0
XXV
C710FDXU2BSB1
8.1.0
XXV
C710FDXS2ARH3
7.1.1
XXV
C710FDXU1ARA1
7.1.1
XXV
C710FDXU1AQI4
7.1.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT