Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A750GNDXU6CUI1
10
XXV
A750GNDXU6CUE1
10
XXV
A750GNDXS6CUC1
10
XXV
A750GNDXU6CUA1
10
XXV
A750GNDXU6CTK1
10
XXV
A750GNDXS6CTJ2
10
XXV
A750GNDXU6CTH3
10
XXV
A750GNDXU5CTC5
10
XXV
A750GNDXU5CTBB
10
XXV
A750GNDXS5BTA1
9
XXV
A750GNDXS4BSJ7
9
XXV
A750GNDXU3BSG3
9
XXV
A750GNDXU3BSE2
9
XXV
A750GNDXU2BSD2
9
XXV
A750GNDXU2BSC7
9
XXV
A750GNDXU2BSC7
9
XXV
A750GNDXU2ASB4
8.0.0
XXV
A750GNDXU1ASB1
8.0.0
XXV
A750GNDXU1ASA1
8.0.0
XXV
A750GNDXU1ARK7
8.0.0
XXV
A750GNDXU1ARK6
8.0.0
XXV
A750GNDXU1ARK3
8.0.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT