Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A730FXXU7CUI2
9
XXV
A730FXXU7CUD4
9
XXV
A730FXXS7CUC1
9
XXV
A730FXXU7CTK2
9
XXV
A730FXXU7CTE1
9
XXV
A730FXXU7CTE1
9
XXV
A730FXXU7CSK1
9
XXV
A730FXXU6CSG1
9
XXV
A730FXXU5CSE9
9
XXV
A730FXXU4CSD6
9
XXV
A730FXXU3BRK3
8.0.0
XXV
A730FXXU3BRJ5
8.0.0
XXV
A730FXXU3BRH1
8.0.0
XXV
A730FXXU2BRG1
8.0.0
XXV
A730FXXU2ARD3
7.1.1
XXV
A730FXXU2ARB8
7.1.1
XXV
A730FXXU1AQLE
7.1.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT