Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A705FXXU5DUI3
11
XXV
A705FXXU5DUE2
11
XXV
A705FXXS5DUD1
11
XXV
A705FXXU5DUC7
11
XXV
A705FXXU5CUA7
10
XXV
A705FXXU5CTK5
10
XXV
A705FXXU5BTJ4
10
XXV
A705FXXU5BTH4
10
XXV
A705FXXU5BTC2
10
XXV
A705FXXU5ATA1
9
XXV
A705FXXU4ASK3
9
XXV
A705FXXU3ASI3
9
XXV
A705FXXU3ASG3
9
XXV
A705FXXU2ASF6
9
XXV
A705FXXU2ASE8
9
XXV
A705FXXU1ASE4
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT