Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A526BXXU1AUI4
11
XXV
A526BXXU1AUH5
11
XXV
A526BXXS1AUG1
11
XXV
A526BXXU1AUF4
11
XXV
A526BXXS1AUE4
11
XXV
A526BXXU1AUE1
11
XXV
A526BXXU1AUD6
11
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT