Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A520FXXSGCTL1
8.0.0
XXV
A520FXXUGCTI9
8.0.0
XXV
A520FXXSFCTG9
8.0.0
XXV
A520FXXSDCTB3
8.0.0
XXV
A520FXXUCCTA6
8.0.0
XXV
A520FXXSCCSL5
8.0.0
XXV
A520FXXUCCSK2
8.0.0
XXV
A520FXXSBCSJ2
8.0.0
XXV
A520FXXUBCSH1
8.0.0
XXV
A520FXXUBCSG1
8.0.0
XXV
A520FXXUBCSF1
8.0.0
XXV
A520FXXUACSE6
8.0.0
XXV
A520FXXU9CSD2
8.0.0
XXV
A520FXXU8CSC1
8.0.0
XXV
A520FXXU8CSB5
8.0.0
XXV
A520FXXU7CRL8
8.0.0
XXV
A520FXXU7CRK7
8.0.0
XXV
A520FXXU7CRJG
8.0.0
SER
A520FXXU7CRK7
8.0.0
SER
A520FXXU7CRJG
8.0.0
XXV
A520FXXS7CRJB
8.0.0
SER
A520FXXU7CRJA
8.0.0
XXV
A520FXXU7CRHA
8.0.0
SER
A520FXXU7CRHA
8.0.0
XXV
A520FXXU6CRH1
8.0.0
SER
A520FXXU6CRH1
8.0.0
XXV
A520FXXU5CRGB
8.0.0
XXV
A520FXXU4CRF1
8.0.0
SER
A520FXXU4CRF1
8.0.0
SER
A520FXXS4CRE1
8.0.0
XXV
A520FXXU4CRD6
8.0.0
SER
A520FXXU4CRD5
8.0.0
XXV
A520FXXU4BRC4
7.0
XXV
A520FXXU4BRB1
7.0
XXV
A520FXXU4BRA8
7.0
XXV
A520FXXU3BQLA
7.0
XXV
A520FXXU2BQK2
7.0
XXV
A520FXXU2BQIN
7.0
XXV
A520FXXU2BQI9
7.0
XXV
A520FXXU2AQFA
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT