Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A515FXXU5EUI2
11
SER
A515FXXU5EUI2
11
XXV
A515FXXU5EUG5
11
SER
A515FXXU5EUG2
11
XXV
A515FXXU4EUD7
11
SER
A515FXXU4EUD7
11
XXV
A515FXXU4EUC8
11
SER
A515FXXU4EUC8
11
XXV
A515FXXU4DUB1
11
SER
A515FXXU4DUB1
11
XXV
A515FXXU4CUA1
10
XXV
A515FXXU4CTJ1
10
XXV
A515FXXU3BTH4
10
XXV
A515FXXU2ATB1
10
XXV
A515FXXU1ATA4
10
XXV
A515FXXU1ASL6
10
XXV
A515FXXU3BTD4
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT