Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A510FXXS8CTIA
7.0
XXV
A510FXXS8CSF6
7.0
XXV
A510FXXS8CSC4
7.0
XXV
A510FXXS7CSA3
7.0
XXV
A510FXXS7CRL3
7.0
XXV
A510FXXU7CRK2
7.0
XXV
A510FXXS7CRJB
7.0
XXV
A510FXXU6CRIA
7.0
XXV
A510FXXS5CRE3
7.0
XXV
A510FXXS5CRD1
7.0
XXV
A510FXXU5CRC1
7.0
XXV
A510FXXU5CRB2
7.0
XXV
A510FXXU5CRA4
7.0
XXV
A510FXXS4CQK1
7.0
XXV
A510FXXU4CQJ1
7.0
XXV
A510FXXU4CQI8
7.0
XXV
A510FXXS4CQF2
7.0
XXV
A510FXXU4CQE4
7.0
XXV
A510FXXU4BQD3
6.0.1
XXV
A510FXXU4BQC6
6.0.1
XXV
A510FXXU3BQA9
6.0.1
XXV
A510FXXS3BPL6
6.0.1
XXV
A510FXXU3BPK9
6.0.1
XXV
A510FXXS3BPJB
6.0.1
XXV
A510FXXU3BPJ4
6.0.1
XXV
A510FXXU3BPIL
6.0.1
XXV
A510FXXS3API4
5.1.1
XXV
A510FXXS2APH1
5.1.1
XXV
A510FXXU2APF2
5.1.1
XXV
A510FXXS2APE2
5.1.1
XXV
A510FXXS2APD2
5.1.1
XXV
A510FXXS2APD1
5.1.1
XXV
A510FXXU2APC4
5.1.1
XXV
A510FXXU1APB2
5.1.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT