Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
G973FXXSDFUI5
11
AUT
G973FXXSDFUI5
11
DBT
G970FXXSDFUI5
11
AUT
G970FXXSDFUI5
11
SKC
G781NKSS3CUJ1
11
XXV
G780FXXS7CUI5
11
THL
G780FXXS7CUI5
11
XXV
F916BXXS2EUI4
11
DBT
F916BXXS2EUI4
11
XEV
F700FXXS8EUI2
11
KOO
T875NKOS2BUJ1
11
XEV
T505XXU3BUI4
11
TMB
N986USQS2DUIC
11
SKC
N986NKSU1DUI4
11
SEB
N986BXXS3DUIF
11
DBT
N986BXXS3DUIF
11
SKC
N981NKSU1DUI4
11
DBT
N981BXXS3DUIF
11
XXV
N975FXXS7FUI7
11
DBT
N975FXXS7FUI7
11
BTU
N975FXXS7FUI7
11
DBT
N970FXXS7FUI7
11
TMB
G998U1UEU4AUI7
11
SKC
G998NKSS3AUIN
11
TMB
G996U1UEU4AUI7
11
KOO
G996NKSS3AUIN
11
TMB
G991U1UEU4AUI7
11
KOO
G991NKSS3AUIN
11
VZW
G988USQS2DUI5
11
TMB
G988USQS2DUI5
11
SKC
G988NKSS1EUI4
11
SKC
G986NKSS1EUI4
11
SKC
G981NKSS1EUI4
11
XEF
F900FXXS6FUI5
11
XXV
A515FXXU5EUI2
11
XXV
N980FXXU3DUI5
11
THL
G781BXXS4CUI1
11
DBT
N981BXXU3DUI5
11
DBT
G981BXXUBDUI5
11
DBT
G988BXXUBDUI5
11
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT