Model
Region
PDA
Version
Download
SKC
N986NKSU1ATK1
10
SKC
N981NKSU1ATK1
10
XXV
N960FXXU6FTK1
10
XXV
J330GDXU3CTJ1
9
TMB
G988USQS1BTK2
10
SKC
G988NKSU1BTK2
10
SKC
G986NKSU1BTK2
10
SKC
G981NKSU1BTK2
10
KTC
G977NKSU4DTJ8
10
XEV
F700FXXS3BTK1
10
XXV
A530FXXUFCTK2
9
XXV
N935FXXS7CTJ2
9
KSA
N935FXXS7CTJ2
9
XXV
G770FXXS3CTJ3
10
XEV
F900FXXS4CTJ4
10
XXV
M315FXXU2ATJ9
10
XXV
G965FXXUCFTK1
10
XXV
G960FXXUCFTK1
10
XXV
A510FXXS8CTIA
7.0
XXV
A507FNXXU5CTK3
10
XXV
N770FXXS6CTJ4
10
XXV
T825YDXU3CTJ1
9
DBT
N960FXXU6FTK1
10
XXV
M215FXXU2ATJ5
10
KTC
G975NKSU5DTJA
10
KTC
G973NKSU5DTJA
10
KTC
G970NKSU5DTJA
10
DBT
G965FXXUCFTK1
10
DBT
G960FXXUCFTK1
10
XXV
A105GDXU7BTJ4
10
XXV
G780FXXU1ATK1
10
XXV
F916BXXU1BTJB
10
XXV
A520FXXUGCTI9
8.0.0
XXV
N960FXXU6FTJ5
10
XXV
G975FXXU9DTJA
10
XXV
G973FXXU9DTJA
10
XXV
G970FXXU9DTJA
10
XEV
T505XXU2ATJ6
10
XEF
F900FXXS4CTJ4
10
BTU
N975FXXU6DTJ4
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT