Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
F916BXXS2EUI1
11
XXV
N975FXXS7FUI1
11
DBT
N975FXXS7FUI1
11
TMB
G988USQS2DUH2
11
XXV
G985FXXSADUH5
11
BTU
N975FXXS7FUI1
11
XXV
M315FXXU2BUH6
11
DBT
N970FXXS7FUI1
11
XXV
M215FXXU2BUH6
11
XXV
N970FXXS7FUI1
11
XXV
F916BXXU2EUH5
11
XEV
F700FXXU8EUH5
11
AUT
G977BXXS9FUH5
11
XXV
A725FXXU4AUH2
11
TMB
N986USQS2DUH4
11
XXV
N986BXXS3DUH5
11
XXV
N980FXXS3DUH5
11
XXV
N985FXXS3DUH5
11
XXV
G996BXXS3AUHD
11
XXV
G998BXXS3AUHD
11
XXV
G988BXXU9DUH2
11
XXV
A525FXXU4AUH3
11
DBT
G975FXXSCFUH5
11
XXV
G770FXXS5EUG5
11
SKC
N981NKSU1DUHA
11
AUT
G973FXXSCFUH5
11
DBT
G970FXXSCFUH5
11
DBT
N981BXXS3DUH5
11
DBT
G996BXXS3AUHD
11
DBT
G991BXXS3AUHD
11
XXV
G985FXXU9DUH2
11
XXV
G980FXXU9DUH2
11
DBT
G973FXXSCFUH5
11
SKC
N986NKSU1DUHA
11
SEB
N986BXXS3DUH5
11
DBT
N986BXXS3DUH5
11
PHN
G781BXXU4CUH5
11
XEF
F900FXXU6FUHB
11
KOO
N976NKSU2FUH7
11
KOO
N971NKSU2FUH7
11
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT